Volunteers

Master of Ceremony

Hung-Yu Kuo (Henry)
Hung-Yu Kuo (Henry)College Student
Department of English, NKNU
Yi-Chen Wang (Elsie)
Yi-Chen Wang (Elsie)College Student
Department of English, NKNU

Photography Service Group

Kuan-Ju Wang (Roy)
Kuan-Ju Wang (Roy)Lecturer
Information Education Center, NKNU
Chun-Wei Lin (Rei)
Chun-Wei Lin (Rei)Master Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU

Graphic Arts Service Group

Zi-Ying Liao
Zi-Ying LiaoCollege Student
Department of Visual Design, NKNU
Yu-Chieh Cheng
Yu-Chieh ChengDesigner
Designer

Registration Service Group

Ling-Yu Chao
Ling-Yu ChaoAdministrative Officer
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Shu-Ying Chen
Shu-Ying ChenAdministrative Officer
Department of Software Engineering and Management, NKNU

Kiosk Service Group

Syu-Wun Yi
Syu-Wun YiCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Chi-Chen Liao
Chi-Chen LiaoCollege Student
Department of Mathematics, NKNU
Ya-Li Wang
Ya-Li WangCollege Student
Department of Mathematics, NKNU
Chu-Ying Cheng
Chu-Ying ChengCollege Student
Department of Chinese Language and Literature, NCNU
Yi-Jhih Huang
Yi-Jhih HuangMaster Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Thung-Hsien Yang
Thung-Hsien YangCollege Student
Department of Mathematics, NKNU
Yu-Ying Lin
Yu-Ying LinCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Shang-Yu Lin
Shang-Yu LinMaster Student
Department of Mathematics, NKNU
Han-Yi Weng
Han-Yi WengCollege Student
Department of Mathematics, NKNU
Jin-Huan Fan
Jin-Huan FanCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Jyun-Yao Syu
Jyun-Yao SyuMaster Student
Department of Mathematics, NKNU
Yun-Ting Ho
Yun-Ting HoCollege Student
Department of Mathematics, NKNU
Li-Yun Hung
Li-Yun HungCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU

Transportaton Service Group

Yu-Chuan Shen
Yu-Chuan ShenMaster Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
I-Ting Liao
I-Ting LiaoCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Hong-Ying Lee
Hong-Ying LeeMaster Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Yen-Ting Chen
Yen-Ting ChenCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Pin-Long Lin
Pin-Long LinMaster Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Chien-Chun Pan
Chien-Chun PanMaster Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU
Jian-An Chen
Jian-An ChenCollege Student
Department of Software Engineering and Management, NKNU